Back to Top

De balans van seizoen 12/13

Klik hier voor de balans van vorig seizoen

Westergoo snelschaak  uitslagtabel
A categorie: Mark, Anna-Maja en Siebolt
B categorie: Harm-Jan, Siebe en Hans
C categorie: Rintje, August en Hylke

Auke Bootsma Bokaal Wisselprijs  uitslagtabel
Fokke de Boer

Westergoo Rapid uitslagtabel
A categorie: Murk, Siebolt en Mark 
B categorie: Harm-Jan, Jos en Hans
C categorie: Hessel, Garmen en Lambertus

Interne competitie uitslagtabel
De competitie is beeindigd.
Eind ranglijst:
A categorie: Mark, Siebolt en Jan
B categorie: Harm-Jan, Johan en Hans
C categorie: Hylke, Garmen en Frans 

Stijgers en dalers interne competitie wisselprijs: Jan Nota

Nr Naam ELO start +/- GSP %
1 Nota Jan A 1892 1791 101 25 74
2 Hylkema Lambertus 1289 1226 63 22 36
3 Boer de Fokke A 1842 1781 61 20 60
4 Masmeijer Mark A 2010 1950 60 22 81
5 Sinia Hidde A 1789 1737 52 15 66
6 Leeverink Johan B 1702 1674 28 15 43
7 Brandsma Jelle 1426 1400 26 2 59
8 Dijkstra Harm Jan B 1744 1725 19 20 57
9 Boomsma Eeltsje B 1593 1586 7 19 44
10 Haijtema Siebolt A 2011 2014 -3 24 75
11 Stapersma Tine 987 995 -8 24 6
12 Burggraaf Fokke 1204 1213 -9 4 37
13 Jong de Siebe B 1695 1705 -10 13 65
14 Sikma Piet B 1565 1575 -10 13 38
15 Stornebrink Gerrit B
1638 1650 -12 20 40
16 Hageman Garmen 1387 1403 -16 16 40
17 Smit Frans 1369 1385 -16 20 35
18 Bergsma Taeke A 1709 1728 -19 21 47
19 Pal vd Hessel B 1585 1605 -20 19 39
20 Driessens Jos A 1762 1783 -21 18 61
21 Bosch vd Hans B 1676 1700 -24 16 43
22 Schiffart Sipke de A 1880 1906 -26 2 37
23 Feenstra Hylke 1483 1518 -35 21 47
24 Huizenga Hans A 1775 1812 -37 5 40
25 Niemarkt August B 1530 1572 -42 6 50
26 Dolle Josef A 1750 1793 -43 15 43
27 Altena Rintje B 1582 1649 -67 22 50