Er zijn 5 partijen via Lichess,  Jolle (verkouden) en Tjesse (in Apeldoorn) 

Cees (A) - Fokke d B (A) rem
HarmJan (A) - Murk (A) rem
Thys (B) - Taeke (B) 0-1
Tjesse (C) - Gerrit vO (A) via Lichess 0-1
Josef (A) - Gerrit S(B) via Lichess  rem
Lambertus (C) - Elbrich (D)*                           0-1
Jappie (C) - Rick vd Leede via Lichess    0-1
Johan (C) - Hessel (B)  via Lichess 0-1
Tine (C) - Jan Altena (D)                   1-0
Fokke Burg (C) - Garmen (B)                      0-1  
Sybrich( D) - Frans (C)    rem
Lucas - Piet (B) 1-0
Sibbele - Jolle (D) via Lichess 1-0 (4-0)
Eeltsje (B) - Niet gespeeld buiten schuld  
Jan de Boer (C) - Afwezig rest seizoen  
Rein - Afwezig met geldige reden