Wit Zwart 
Gerrit vO (A) - HarmJan (A) 1-0
Hessel (B) - Piet (B) 1-0
Taeke (B) - Garmen (B) rem
Jolle (D) - Johan (C) 0-1
Sybrich( D) - Lambertus (C) 0-1
Elbrich (D) - Jan de Boer (C) 1-0
Cees (A) - Extern bij Franeker  
Murk (A) - Extern bij Lasker  
Thys (B) - Extern in Dokkum  
Tjesse (C) - Extern in Dokkum  
Fokke d B (A) - Afwezig met geldige reden  
Jappie (C) - Extern in Dokkum  
Frans (C) - Afwezig met geldige reden  
Fokke Burg (C) - Extern in Dokkum  
Josef (A) - Afwezig met geldige reden  
Tine (C) - Afwezig met geldige reden  
Jan Altena (D) - Afwezig met geldige reden  
Gerrit S(B) - Afwezig met geldige reden  
Eeltsje (B) - reserve