Tot nu toe afgemeld: Thys Blaeser, Fokke de Boer, Frans, Jolle,  Eeltsje reserve

WIT ZWART 
Cees (A) - Gerrit vO (A) 0-1
Murk (A) - Gerrit S(B) 1-0
HarmJan (A) - Tjesse (C) 1-0
Hessel (B) - Taeke (B) 1-0
Garmen (B) - Piet (B),  rem
Josef (A) - Jappie (C) 1-0
Lambertus (C) - Fokke Burg (C) rem
Johan (C) - Jan de Boer (C) 1-0
Jan Altena (D) - Elbrich (D) 1-0 
Sybrich( D) - Tine (C) 0-1
Fokke d B (A) - Afwezig met geldige reden  
Thys (B) - Afwezig met geldige reden  
Frans (C) - Afwezig met geldige reden  
Eeltsje (B) - Niet gespeeld buiten schuld  
Jolle (D) - Afwezig met geldige reden