Gehouden op 3 september 2019 in Het Convent te Bolsward.

Aanwezig: elf leden waaronder twee ereleden:

Boomsma, Bergsma,  Stapersma,  Van der Pal,  Stornebrink, C. Banning, Hageman, Bottema,  Viersma, Smit en Dijkstra.

Bericht van verhindering: De Jong, Sikma, De Boer, Leeverink, Feenstra, Dölle en Hylkema.

Afwezig: J. Altena, Bonthuis, Verheggen en De Leeuw. Klik hier voor stukken van de vergadering van 3 sep j.l.

 1. Opening

Voorzitter Stornebrink heet een ieder welkom. Hij constateert tot zijn verdriet dat niet veel leden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging tot bijwonen van de algemene ledenvergadering. Jammer, omdat er toch een paar belangrijke voorstellen ter besluitvorming voorliggen.

 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Verslag vorige ledenvergadering

Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld.

 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen, zo deelt de secretaris mede.

 1. Ingekomen stukken

Er is een ingekomen stukken. Jan Nota heeft per mail laten weten dat hij –althans voorlopig- een punt zet achter zijn schaakcarrière. De vergadering neemt met ontsteltenis kennis van deze mededeling. Jan was een gewaardeerd lid van onze vereniging.

 

 1. Financiën

De kascommissie bestaande uit de heren Hageman en De Jong brengt bij monde van eerstgenoemde verslag uit. De Jong heeft de stukken via de site geraadpleegd. En ook Hageman bekeek de digitale bescheiden. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld wordt dan ook de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2018-2019. De vergadering neemt dit voorstel over. Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd bestaande uit de heren Hageman en Banning. Hageman heeft kennisgenomen van de mededeling dat de penningmeester de bankrekening van Westergoo op wil heffen. Dit om de daarmee gepaard gaande kosten ( 120 euro per jaar) te besparen. Hij stelt het wenselijk te vinden dat de financiën van de club wel op een afzonderlijke rekening worden bijgehouden en niet worden vermengd met een privé-rekening. Dit standpunt wordt door meerdere leden gedeeld en zal kenbaar gemaakt worden aan de penningmeester.

De voorzitter geeft een toelichting op de begroting voor het komend seizoen. De begroting toont aan dat bij een ongewijzigde contributie de club het komende jaar een verlies van 220 euro gaat lijden. Dat is een ongezonde zaak en daarom stemmen de leden in met een contributieverhoging van 10 euro (120 wordt 130, dubbelleden 75). Uiteraard wordt ook gesproken over het zoeken naar een goedkopere accommodatie. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden maar in Bolsward is het moeilijk om een goedkopere en geschikte ruimte te vinden. Mogelijk dat in het voormalige stadhuis –dat thans tot gemeentelijk historisch centrum wordt verbouwd- een plekje is om te schaken.

 1. Interne competitie

Voor de interne competitie wordt de systematiek van de prestatierating weer gehanteerd. In het verleden bestond hierover grote tevredenheid. Externe wedstrijden worden ‘beloond’ met 15 punten.

Op de laatste dinsdag voor Kerst vindt het rapidkampioenschap plaats (vijftien minuten p.p.p.p zonder bonus) en op de slotavond het snelschaakkampioenschap (vijf minuten p.p.p.p zonder bonus). In de herfstvakantie van 2019 wordt een simultaan gehouden tegen de clubkampioen van het seizoen 2018-2019 zijnde Cees Banning. Voorts wordt besloten opnieuw een knock-out wedstrijd te houden. Het reglement voor de KO-wedstrijd: Bij remise drie minuten vluggeren + bonus; is het opnieuw remise dan wint de speler die zwart had in de eerste partij.) Er zullen voorrondes worden gehouden zodat we uitkomen op 16 deelnemers.

 1. Externe competitie

Het bestuursvoorstel om deel te nemen aan de FSB-competitie met drie viertallen wordt overgenomen. Het is nog niet bekend hoe en waar de teams worden ingedeeld. Afhankelijk van de opkomst en de KNSB-rating zullen de opstellingen worden bepaald.

 1. 9.  Jeugd

Westergoo zal zijn steentje blijven bijdragen aan het schaakonderwijs op de RK St Maartenschool. Stornebrink is met pensioen en kan op woensdag wel assisteren.

Ook in 2019 organiseert Westergoo wederom een jeugdtoernooi. (Datum zaterdag 12 december).De verwachting is dat de sponsoren ook dit jaar weer over de brug komen. Het toernooi moet zich in beginsel zelf bedruipen.

10.Public relations

De secretaris zal dit seizoen opnieuw proberen regelmatig een verslagje aan te leveren voor de digitale  versie van het Bolswards Nieuwsblad.

Het bestuur stelt voorts weinig heil te verwachten van andere activiteiten gericht op ledenwerving. Het resultaat van dergelijke acties is doorgaans erg gering. Jammer, want als het ledenverloop niet in positieve zin wordt bijgesteld is het einde van Westergoo in zicht. Hageman werpt de vraag op of het niet eens tijd wordt oriënterende gesprekken te gaan voeren met omliggende verenigingen die stellig met dezelfde problemen te kampen hebben. Het bestuur zal zich beraden. Eventuele fusiepartners  zijn Sneek en Workum. In ieder geval dient dit punt geagendeerd te worden voor de volgende algemene ledenvergadering te houden in september 2020.

 1. FSB/KNSB aangelegenheden

Het gaat niet zo goed met het georganiseerde schaken in Nederland. Vrijwel alle leden hebben te kampen met een terugloop van leden. Hoe het precies er voorstaat met de FSB is niet bekend. Het bestuur is in ieder geval nog niet voltallig. Er is vernomen dat op 11 september weer een vergadering is van een groep enthousiastelingen die nog wel heil zien in het voortbestaan van de Friese schaakbond. Afwachten.

 1. 12Bestuursverkiezing

August Niemarkt is vorig seizoen overleden. Voor hem in de plaats moet een nieuw bestuurslid worden gekozen. Er is contact geweest met Sibbele Bonthuis. Hij heeft aangegeven wel zitting te willen nemen in het bestuur. De ledenvergadering stemt hiermee in.

 1. Rondvraag

De secretaris is in het archief van de vereniging gedoken en ontdekte dat in het jaar 1968-1969 de heren De Boer, Stornebrink en H.J.Dijkstra op de ledenlijst van Westergoo vermeld stonden. Dat betekent der halve dat dit driemanschap inmiddels 50 jaar aan de vereniging is gelieerd. Later in het seizoen wordt hierop terug gekomen.

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om kwart voor tien de vergadering. Hij dankt de leden voor hun positieve inbreng en wenst eenieder een goed schaakseizoen.

De secretaris,

H.J.Dijkstra