ALV-Westergoo: positief gestemd

Verslag van de algemene ledenvergadering van Schaakclub Westergoo;
Gehouden op 5 september 2017 in Het Convent te Bolsward.

Aanwezig: dertien leden waaronder twee ereleden (Feenstra, Boomsma, Stapersma, De Jong, Van der Pal, Stornebrink, Nota, Hylkema, Leeverink, Niemarkt, R. Altena, Bergsma en Dijkstra.) en een gastlid: C. Banning.

1. Opening
Voorzitter Stornebrink heet een ieder welkom. Hij deelt mede dat er bericht van verhindering is ontvangen van de leden Dölle, Brandsma, De leeuw, Hageman, Viersma en Sikma. Een speciaal woord van welkom is er voor de heren Feenstra en Banning. Feenstra heeft een moeilijke periode achter de rug wegens gezondheidsklachten. Namens alle aanwezigen spreekt de voorzitter zijn blijdschap uit over het feit dat Hylke T. toch weer de ledenvergadering bijwoont. Banning keert – mede afhankelijk van de ontwikkelingen in Franeker en Harlingen- mogelijk terug op ‘het oude nest’ en is meer dan welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen, zo deelt de secretaris mede ‘en’ zo voegt hij daar aan toe, ‘ ook geen ingekomen stukken’. Daarmee een voorschot nemend op agendapunt 5.
5. Ingekomen stukken
Zie mededeling bij punt 4.
6. Financiën
De kascommissie bestaande uit de heren Nota en Sinia brengt bij monde van eerstgenoemde verslag uit. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld wordt dan ook de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2016-2017. De vergadering neemt dit voorstel over. Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd bestaande uit de heren Nota en De Jong. De club staat er financieel redelijk voor. Dit is vooral te danken aan het feit dat enkele leden bovenop hun reguliere contributie de club ruimhartig sponsoren (Hulde!).
De waarnemend penningmeester (Boomsma) geeft een toelichting op de begroting voor het komend seizoen. De vergadering stemt in met de begroting.
Boomsma zal op korte termijn de kasbescheiden overdragen aan Piet Sikma. Het bestuur streeft ernaar de taken wat verder te spreiden zodat de kwetsbaarheid van de club wat afneemt. Boomsma wordt dank gezegd voor de voortreffelijke wijze waarop hij de penningen steeds heeft beheerd.
Interne competitie
Op de laatste dinsdag voor Kerst vindt het rapidkampioenschap plaats (vijftien minuten p.p.p.p zonder bonus) en op de slotavond het snelschaakkampioenschap (vijf minuten p.p.p.p zonder bonus). Op de op een na laatste schaakavond van het seizoen wordt een simultaan gehouden tegen de clubkampioen van het lopende seizoen. Voorts wordt besloten een knock-out wedstrijd te houden. Zulks op voorstel van Jan Nota. Het reglement voor de KO-wedstrijd wordt vastgesteld. (Bij remise vijf minuten vluggeren zonder bonus; is het opnieuw remise dan wint de speler die zwart had in de eerste partij.) Jan zorgt voor de prijzen.
7. Externe competitie
Het bestuursvoorstel om deel te nemen aan de FSB-competitie met twee teams, wordt overgenomen. Beide teams spelen in de eerste klas. Afhankelijk van de opkomst zullen de opstellingen worden bepaald. Mogelijk dat het tweede een viertal wordt. Het bestuur zal in overleg met de leden naar bevind van zaken handelen.

8. Jeugd
Westergoo zal zijn steentje blijven bijdragen aan het schaakonderwijs op de RK St Maartenschool. Altena, Boomsma , Hylkema en Brandsma nemen de honneurs waar vanaf oktober. Vooral op de woensdagmiddag is assistentie welkom.
Ook in 2017 organiseert Westergoo wederom een jeugdtoernooi. De verwachting is dat de sponsoren ook dit jaar weer over de brug komen. Het toernooi moet zich in beginsel zelf bedruipen.
9. Public relations
De secretaris zal dit seizoen opnieuw proberen regelmatig een verslagje aan te leveren voor de analoge en of digitale versie van het Bolswards Nieuwsblad.
10. FSB/KNSB aangelegenheden
Geen bijzonderheden. Er wordt gewezen op de wijzigingen van het wedstrijdreglement. Een ieder wordt geacht er kennis van te nemen en deze in acht te nemen.
11. Bestuursverkiezing
Dijkstra (secretaris) is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering stemt hiermee in.
10. Bijzonderheden leden
Op voorstel van het bestuur wordt T. Bergsma benoemd tot erelid van Westergoo, wegens het feit dat hij vijftig jaar lid is van de vereniging. De voorzitter prijst het feit dat hij ondanks dat hij altijd ver van Bolsward woonachtig was, Westergoo altijd trouw is gebleven. Er zal voor Bergsma nog een KNSB-speld worden aangevraagd.
11. Rondvraag
Erelid Feenstra merkt op dat hij Westergoo nu al 56 jaar aaneen heeft ervaren als een fijne club waar de onderlinge strijd altijd een belangrijke rol speelde maar waar de sociale contacten minstens zo belangrijk waren. Hij roept het bestuur op ‘ te bewaken’ dat het sociale element niet verwaarloosd wordt in geval individuele leden door ziekte of wat ook ‘ yn ‘e lytse loege’ komen te verkeren. Het bestuur neemt deze oproep ter harte en zal alerter reageren wanneer bij de leden in de privésfeer ‘ lief of leed’ aan de orde zijn.
Jan Nota pleit er voor het Keizersysteem zo in te stellen dat spelers elkaar per seizoen maximaal drie keer ontmoeten. Wedstrijdleider Boomsma legt uit dat het systeem Keizer feitelijk ondoorgrondelijk is. De intentie van de vragensteller is evenwel duidelijk en getracht zal worden aan het breed gedragen verlangen tegemoet te komen.


12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om half tien de vergadering. Hij dankt de leden voor hun positieve inbreng en wenst eenieder een goed schaakseizoen.

De secretaris,
H.J.Dijkstra