Kloeke besluiten tijdens ALV

Verslag van de algemene ledenvergadering van Schaakclub Westergoo;
Gehouden op 6 september 2016 in Het Convent te Bolsward.

Aanwezig: twaalf leden waaronder twee ereleden (Feenstra, Boomsma, Stapersma, De Jong, Van der Pal, Sinia, Masmeijer, Stornebrink, Nota, Hylkema, Leeverink en Dijkstra.)

1. Opening
Voorzitter Stornebrink heet een ieder welkom. Hij deelt mede dat er bericht van verhindering is ontvangen van de leden Dölle, Altena en Sikma.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Verslag vorige leden vergadering
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen, zo deelt de secretaris mede ‘en’ zo voegt hij daar aan toe, ‘ ook geen ingekomen stukken’. Daarmee een voorschot nemend op agendapunt 5.
5. Ingekomen stukken
Zie mededeling bij punt 4.
6. Financiën
De kascommissie bestaande uit de heren Nota en Sinia brengt bij monde van eerstgenoemde verslag uit. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld wordt dan ook de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2015-2016. De vergadering neemt dit voorstel over. Vergeten wordt een nieuwe kascommissieleden te benoemen. De club staat er financieel redelijk voor. Dit is vooral te danken aan het feit dat enkele leden bovenop hun reguliere contributie de club ruimhartig sponsoren (Hulde!).
De waarnemend penningmeester (Boomsma) geeft een toelichting op de begroting voor het komend seizoen. Al discussiërende wordt de begroting enigszins bijgesteld. Er wordt voorzien in de aanschaf van vijf klokken. De post huur Convent wordt met 90 euro verhoogd. De vergadering keurt de gewijzigde begroting goed. Er is geen contributie-aanpassing voorzien.
7. Interne competitie
Op voorstel van het bestuur wordt de Lentecompetitie ten grave gedragen. De normale competitie begint 13 september en eindigt de voorlaatste dinsdag in april. Deze competitie brengt de clubkampioen voort. Tevens wordt besloten drie speciale avonden te houden. Op de laatste dinsdag voor Kerst vindt het rapidkampioenschap plaats en op de slotavond het snelschaakkampioenschap. Op een nog nader te bepalen datum wordt een simultaan gehouden tegen de clubkampioen van vorig seizoen.
8. Externe competitie
Het bestuursvoorstel om deel te nemen aan de FSB-competitie met twee teams, wordt overgenomen. Het eerste team speelt in de promotieklasse en het tweede in de uitgebreide eerste klasse. Westergoo slaat de bekercompetitie een jaartje over.
9. Jeugd
Westergoo zal zijn steentje blijven bijdragen aan het schaakonderwijs op de RK St Maartenschool. Altena, Boomsma , Hylkema en Brandsma nemen de honneurs waar vanaf de tweede week van september. Vooral op de woensdagmiddag is assistentie welkom.
Op 3 december 2016 organiseert Westergoo wederom een jeugdtoernooi. De verwachting is dat de sponsoren ook dit jaar weer over de brug komen.
10. Public relations
De secretaris zal dit seizoen opnieuw proberen regelmatig een verslagje aan te leveren voor de analoge en of digitale versie van het Bolswards Nieuwsblad. Ook aan de jeugd zal aandacht worden besteed. Van de KNSB is promotiemateriaal ontvangen. Dit zal op een slimme wijze worden verspreid.
11. FSB/KNSB aangelegenheden
Geen bijzonderheden. Dat wil zeggen, de FSB zoekt bestuursleden. Die zijn moeilijk te vinden. Aan het nut van het voortbestaan van de FSB (de onderbonden) wordt voorzichtig getwijfeld, zeker nu er een landelijke vierde klasse komt die de promotieklassen gaat ‘uithollen’.
12. Bestuursverkiezing
Stornebrink is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering stemt hiermee in.
13. Bijzonderheden leden
Diverse jubilea zijn aanstaande. T.z.t. zal hier aandacht aan worden besteed.
14. Rondvraag
Hessel van der Pal stelt de rust in de speelzaal aan de orde. Hij vindt dat het rustiger moet zijn zolang er nog partijen gaande zijn. Hij krijgt veel bijval. Zeker analyseren dient buiten de speelzaal plaats te vinden. De stukken dienen rustig in de doosjes gedeponeerd te worden. Desnoods wacht men daarmee tot alle partijen zijn afgerond. Er wordt op gewezen dat in zijn algemeenheid het schakersvolkje door diverse oorzaken rumoeriger is geworden. Denk aan vergrijzing, doofheid en een teruglopende discipline in het betrachten van stilte. Geconstateerd wordt dat we er elkaar zo veel als mogelijk op de rust in de speelzaal moeten aanspreken. Met elkaar komen we er zo wel uit.
Tine Stapersma vraagt of Westergoo ook nog gemeentelijke subsidies in de wacht kan slepen. Boomsma ziet weinig mogelijkheden. Het moet gaan om jeugdactiviteiten die geld kosten. Daar is eigenlijk geen sprake van bij onze club. Ook is de gemeente niet meer zo scheutig.
15. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om twintig over negen de vergadering. Hij dankt de leden voor hun positieve inbreng en wenst eenieder een goed schaakseizoen.

De secretaris,
H.J.Dijkstra