Verslag ledenvergadering 1-september 2015

Verslag van de algemene ledenvergadering van Schaakclub Westergoo;
Gehouden op 1 september 2015 in Het Convent te Bolsward.

Aanwezig: zeventien leden waaronder twee ereleden ( Stapersma, Altena, Bergsma, De Jong, Feenstra, Boomsma, Van der Pal, Brandsma, De Leeuw, Sinia, Masmeijer, Stornebrink, Niemarkt, Nota, Hylkema, Leeverink en Dijkstra.)
1. Opening
Voorzitter Stornebrink heet een ieder welkom. Hij deelt mede dat er bericht van verhindering is ontvangen van de leden Viersma, Smit en Sikma. Penningmeester Hans van den Bosch is zoals bekend voor enige jaren vertrokken naar het Middenoosten en heeft bedankt als lid. Zodra hij in het vaderland terugkeert, sluit hij zich weer bij onze vereniging aan, zo heeft hij gelukkig aangekondigd. Hans wordt dankgezegd voor de wijze waarop hij het penningmeesterschap van de vereniging behartigde.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Verslag vorige leden vergadering
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. wordt geconstateerd dat de wedstrijdleider van de FSB opnieuw verzuimd heeft de ratinggegevens tijdig aan te leveren. Dit wordt betreurd.
4. Mededelingen
Medegedeeld wordt dat in februari in het Limburgse Weert is overleden ons erelid Guus Reintjes. Reintjes was jarenlang penningmeester van onze club. Ook overleed Siemen Hiemstra van Folsgare. Hij was in de jaren 40 lid van Westergoo.
5. Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken binnengekomen.
6. Financiën
De kascommissie bestaande uit de heren De Jong en Bergsma brengt bij monde van eerstgenoemde verslag uit. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld wordt dan ook de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2014-2015. De vergadering neemt dit voorstel over. Tot nieuwe kascommissieleden worden benoemd Nota en Sinia.
De waarnemend penningmeester (Boomsma) geeft een toelichting op de begroting voor het komend seizoen. Daarin is opgenomen een contributieverhoging van vijf euro (Van 115 naar 120). De vergadering stemt in met dit voorstel.
7. Interne competitie
Het play-off-systeem wordt ten grave gedragen. De normale competitie eindigt eind februari en brengt de kampioen voort. Vervolgens wordt een lentecompetitie gespeeld zo mogelijk in drie klassen. De resultaten van de lentecompetitie tellen niet mee voor de rating.
8. Externe competitie
Het bestuur stelt voor om deel te nemen aan de FSB-competitie met twee teams. Dit voorstel wordt overgenomen. Ook zijn er voldoende spelers die Westergoo wel willen vertegenwoordigen in de bekercompetitie. Aldus besloten.
9. Jeugd
Westergoo zal zijn steentje blijven bijdragen aan het schaakonderwijs op de RK St Maartenschool. Altena, Boomsma , Hylkema, Niemarkt en Stornebrink nemen dit voor hun rekening. Er wordt gemaild met de andere basisscholen in Bolsward ten einde hen te wijze op de mogelijkheid om ook leerlingen af te vaardigen naar de schaaklessen op woensdag.
Op de tweede zaterdag van december (12 december om precies te zijn) organiseert Westergoo wederom een jeugdtoernooi. De verwachting is dat de sponsoren ook dit jaar weer over de brug komen.

10. Public relations
De secretaris zal dit seizoen opnieuw proberen regelmatig een verslagje aan te leveren voor de analoge versie van het Bolswards Nieuwsblad. Dit is voor de bekendheid van de club namelijk erg wenselijk. Ook aan de jeugd zal aandacht worden besteed.
Er wordt herinnerd aan andere vormen van PR. Gevraagd wordt of het niet weer eens tijd wordt om weer eens aan de weg te timmeren. Het bestuur wijst op de geringe effecten. Maar wie zich geroepen voelt neme het initiatief. Daar waar mogelijk zal ondersteuning worden gegeven (B.v. aanschaf materiaal).
11. FSB/KNSB aangelegenheden
Geen bijzonderheden
12. Bestuursverkiezing
Boomsma is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering stemt hiermee in.
Sikma zal gevraagd worden voor het penningmeesterschap.
13. Bijzonderheden leden
Geconstateerd wordt dat Bergsma vermoedelijk vorig seizoen 50 jaar aan onze vereniging was verbonden. Het bestuur zal hier actie op ondernemen en op gepaste wijze stilstaan bij dit jubileum.
14. Rondvraag
De voorzitter deelt mede dat August Niemarkt voortaan de verkoop zal doen van de notatieboekjes. Prijs E 1,50. Hij dankt Frans Smit die deze activiteit gedurende een lange periode verrichtte.
Ook is er hulde voor Piet Sikma die gedurende de zomermaanden in Hartwerd rapidschaak organiseerde. De belangstelling was steeds behoorlijk, de sfeer was goed en de strijd was hevig doch sportief.
15. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt de leden voor hun positieve inbreng en wenst eenieder een goed schaakseizoen.

De secretaris,
H.J.Dijkstra