Verslag algemene ledenvergadering op 2 september 2014

Verslag van de algemene ledenvergadering van Schaakclub Westergoo;
Gehouden op 2 september 2014 in Het Convent te Bolsward.

Aanwezig: negentien leden waaronder twee ereleden ( Stapersma, Altena, Bergsma, De Jong, Viersma, Feenstra, Boomsma, Van der Pal, Smit, Sinia, Masmeijer, Van den Bosch, Stornebrink, Niemarkt, Nota, Hylkema, Leeverink, Hageman en Dijkstra.) Afwezig met kennisgeving: Sikma.

Opening
Voorzitter Stornebrink heet een ieder welkom in het bijzonder de heer Frans Smit die gelukkig weer aanwezig is nadat hij die aan het eind van het vorig seizoen wegens gezondheidsproblemen enkele maanden verstek moest laten gaan. Het smakelijke plakje cake dat bij de koffie of thee wordt geserveerd vormt een traktatie van Smit, hetgeen erg op prijs wordt gesteld.

Verslag vorige leden vergadering
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller (Hans van den Bosch) ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen
Er is een bericht van de schaakclub Sneek. Op 19 september wordt er een kroegenschaaktoernooi gespeeld voor tweetallen. Er wordt op gewezen dat het zaak is het aanvangsuur goed in acht te nemen.
Voorts wordt medegedeeld dat er een voorlopige indeling van de FSB-competitie bekend is gemaakt op de website.

Financiën
De kascommissie bestaande uit de heren De Jong en Bergsma brengt bij monde van laatstgenoemde verslag uit. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld wordt dan ook de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2013-2014.De vergadering neemt dit voorstel over.
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor het komend seizoen. De begroting geeft aan dat de club met een klein plusje het boekjaar kan afsluiten als alles gaat zoals voorzien. De contributie hoeft niet verhoogd te worden. De Rabobank vraagt 120 euro voor de administratie van de verenigingsrekening. Volgens de penningmeester is dit onontkoombaar. Andere banken zijn nagenoeg even duur. De vergadering besluit in te stemmen met de begroting. Mochten zich calamiteiten voordoen dan zal het bestuur tijdig passende maatregelen nemen in overleg met de ledenvergadering.
Tegen het eind van het kalenderjaar wordt bekeken of op de laatste dinsdag van het jaar geschaakt wordt. Als beide teams een uitwedstrijd hebben wordt de interne competitie mogelijk ook met een week verdaagd.

Interne competitie
Besloten wordt een play-offsysteem in te voeren. Ergens in maart eindigt de gewone competitie. De zes hoogst eindigende spelers spelen een halve competitie om het clubkampioenschap. Voor de overige spelers is er een lentecompetitie om prijzen. Er zijn drie tegenstanders, twee spelers onthouden zich van stemmen. De systematiek moet nog in een kort reglementje worden vastgelegd. De teamsamenstelling wordt bepaald op KNSB-rating (peildatum september).

Externe competitie
Het bestuur stelt voor om deel te nemen aan de FSB-competitie met twee teams. Dit voorstel wordt overgenomen. Masmeijer, Nota, Dijkstra en Van den Bosch willen Westergoo wel vertegenwoordigen in de bekercompetitie. Aldus besloten.

Jeugd
De samenwerking met de BSO wordt beëindigd. Westergoo zal zijn steentje bijdragen aan het schaakonderwijs op de RK St Maartenschool. Altena, Boomsma en Hylkema nemen dit voor hun rekening. De voorzitter zal een en ander nader regelen met de school. Van de school wordt verwacht dat ze ruimhartig bijdragen in de aanschaf van goed les- en spelmateriaal.
Op de tweede zaterdag van december organiseert Westergoo wederom een jeugdtoernooi. De verwachting is dat de sponsoren ook dit jaar weer over de brug komen. Feenstra deelt mede dat hij ' de skaakklup net stikke litte sil.'

Public relations
De secretaris zal dit seizoen proberen regelmatig een verslagje aan te leveren voor de analoge versie van het Bolswards Nieuwsblad. Dit is voor de bekendheid van de club namelijk erg wenselijk. Ook aan de jeugd zal aandacht worden besteed.

FSB/KNSB aangelegenheden
Het is nog niet bekend wanneer de ledenvergadering van de FSB plaats zal vinden. Sommige leden dringen er op aan in de ledenvergadering kenbaar te maken dat Westergoo ontstemd is over het feit dat de ratinggegevens tot twee keer toe te laat zijn aangeleverd waardoor lange tijd met verouderde gegevens gewerkt moet worden. Ook de uitslagendienst op de website dient beter verzorgd te worden. Het bestuur zal e.e.a. t.z.t. passend verwoorden.

Bestuursverkiezing
Niemarkt is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering stemt hiermee in.

Rondvraag
Er zijn een paar kleine dingen gewijzigd in het Fide reglement. Enkele zaken passeren de revue. Op de site van Westergoo staat een powerpoint-presentatie waarin de belangrijkste mutaties worden genoemd. Iedereen kan daar kennis van nemen. Besloten wordt voor wat betreft de interne competitie niet al te streng te zijn waar het gaat om het gebruik van mobiele telefoons. Bij de eerste keer ' rinkelen' volgt een vermaning, bij de tweede overtreding op dezelfde avond is de partij voor de betreffende speler verloren. De FSB moet nog regelen hoe dit bij de FSB-competitie afgedaan moet worden.
Bergsma stelt voor dat Sipke de Schiffart benaderd zal worden voor een hernieuwd lidmaatschap. Tine Stapersma biedt aan bij Sipke op bezoek te gaan. Dit initiatief wordt op prijs gesteld. De penningmeester vraagt of de leden uiterlijk voor midden november de contributie willen voldoen, dit in verband met zijn verplichtingen tot afdracht aan de bond. Feenstra spreekt de wens uit dat iedere dinsdag strikt om kwart voor acht de indelingsprocedure van start gaat. Dit wordt toegezegd.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst eenieder een goed schaakseizoen.

De secretaris,
H.J.Dijkstra