Grijp de dame

Ik koe juster net te skaken. En dan fielt it altyd wat nuver, tiisdeitejûn en net yn it Convent. Ik soe oerdriuwe as ik sizze soe 'in tiisdei net skake is in tiisdei net libbe', mar dêr sit it al sa wat.
Ik gean wat it skaken oanbelanget oars net foarby. Sneon mocht ik noch dielnimme oan it Burgum iepen (wûn troch de gasthear mei 5 út 6) en no sneon spylje ik yn it earste mei tsjin Hilversum. Dat och...

Elk moat trouwens de groetnis ha fan Jelle Broer. Hy wie sneon ek yn Burgum en is still going strong. Hy skaakt tsjinwurdich by Hearrenfean en dat foldocht aardich, al kin dy klup fansels net it lykwicht hâlde mei Westergoo.
Jelle wit dat ik sljocht bin op skaakboeken en dêrom hie hy trije foar my meinommen. Twa klassikers (Grins en Aljechin) en in boekje dat ik net koe: Schaak met verstand fan M. Blaine en J.F.S. Rumble. Op de foarside stiet fierder: een leergang voor schakers die vooruit willen komen. Omt soks foar my jildt bin ik it daliks lêzen gien. It wie wol aardich, mar doe't ik it neifolgjende fragmint lies, krige ik de teannen dochs wat krom yn 'e skuon.

Doen er zich geen gevallen voor waarin het niet alleen toelaatbaar maar zelfs aan te bevelen is om van de openingsregels af te wijken?Het antwoord hierop luidt bevestigend, maar in dit stadium moeten we de lezer ernstig aanraden dit nooit te doen, tenzij men materieel voordeel kan behalen doordat de tegenstander iets over het hoofd heeft gezien of een vergissing heeft begaan. Maar dan ook alleen in dat geval. Bijvoorbeeld: 1. e2-e4 e7-e5; 2. Pg1-f3 Dd8-g5. Hier raden we de lezer aan 3. Pf3xg5 te spelen, zelfs al gaat dit ten koste van een vluggere ontwikkeling! Maar men zou kunnen opmerken, dat 3. d2-d4 in aesthetisch opzicht beter is!! (Na 3. e5xd4 4. Lc1xg5 ontwikkelt wit zonder tempoverlies nog een tweede stuk).

Euwe dy't foar de Nederlânske merk syn namme oan it boekje ferbûn, seit yn it foarwurd: "Van het manuscript in de huidige vorm kan ik woord voor woord onderschrijven". Soe dat werklik sa wêze? Ik kin it my hast net yntinke. Mar sa as sein, fierder wol in aardich boek. En in hynder dat jo krije meie jo fierder net yn 'e bek sjen.

HJD